Tööandjate Keskliit

KRISTEL OITMAA
arendusnõunik
+372 522 8877
kristel.oitmaa@employers.ee

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemalt kui palk ja teised sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks ja kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Innovatsioon on pikaajalises perspektiivis parim konkurentsivõime tagamise ja tõstmise vahend ka nendele riikidele ja ettevõtetele, kes on hetkel igati konkurentsivõimelised.

Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsioonitöörühma, mida kutsume innovatsiooni käivituskojaks. Käivituskoja tegevused peavad käivitama innovatsiooniimpulsi, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme juba panustanud loodavasse teadus, arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegiasse (TAIES), riigi poolt kavandatava Innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi loomisse. Koostöös Statistikaametiga oleme lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele ning pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega.

Neli korda aastas anname välja Tööandjate Innovatsiooni Infokirja. Vaata täpsemalt SIIT.

Prioriteedid ja põhimõtted, millest lähtume:

• Erasektor on innovatsiooni eestvedaja
• Ühine lisaraha kaasamine EL fondidest
• Era- ja avaliku sektori jagatud pingutus innovatsiooni rakendamisel
• Teaduse, arenduse ja innovatsiooniga seotud inimressursi kasvatamine
• Avaliku- ja erasektori selge arusaam ja koostöö majanduse kolme pöörde, innovatsiooni, digi- ja rohepöörde,    elluviimisest
• Innovatsiooni teenuskeskuse/ agentuuri ellukutsumine
• Teaduse, arenduse ja innovatsiooni mõõdikute korrastamine
• Rakendusuuringute töökorralduse ja fookuse määratlemine
• Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine teadusele, arendusele ja innovatsioonile

Teadus-arenduse ja innovatsiooni juhtimine Eesti riigis

Riigikogu  ⇒  Riigikogu innovatsiooni toetusrühm ⇒ regulaarne tegevus puudub

Vabariigi Valitsus  ⇒ Valitsuse Teadus-arendus- ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu (TAIP) (Peaministri juhitav valitsuse nõuandev kogu) ⇒ Regulaarsus:4-5x aastas, Tööandjate esindaja: Ivo Suursoo

Haridus-ja Teadusministeerium (HTM) ning Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)  ⇒ Tervise Arengu Instituudi Koostöökogu (teaduse, arenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse nõuandev kogu HTM-ile ja MKM-ile, endised teadus-ja innovatsioonipoliitika komisjonid) ⇒ Regulaarsus: kvartaalne, Tööandjate esindaja: Mart Maasik

 EAS ⇒ 1. MKM-i majandusarengu osakond (poliitika elluviimist korraldav üksus); 2.Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus; 3.Tootearenduse ja Innovatsiooni üksus (rakendusüksus) 4. Innovatsiooni strateegiaring (Tööandjate, MKM-i ja EAS-i innovatsiooniga seotud tegevuste koordineerimine ja tagasiside) ⇒ Regulaarsus: igakuine, Esindaja: Ivo Suursoo, Kristel Oitmaa

Teekaart teadus-, arendus- ja innovatsioonirahani

Toetuste ja teenuste terviktabeli saad pdf-failina alla laadida siit

Teaduse-, arenduse- ja innovatsiooniga seotud toetusmeetmeid pakuvad nii EAS-i ja KredEx-i ühendasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Eesti Teadusagentuur. Samuti pakuvad toetusmeetmeid nii Euroopa Komisjon kui mitmed teised rahvusvahelised organisatsioonid.

Oleme allolevalt koostanud kontsentreeritud kokkuvõtte toetusmeetmetest, kuid kindlasti tutvuge lisaks organisatsioonide endi detailse informatsiooniga:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
KredExKeskkonnainvesteeringute Keskus
Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Toetuse maksimummäär (eur) 

Horizon 2020

Maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Prioriteedid: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnas aktuaalsed probleemid. Võimalik osaleda koos Eesti või välisriikide ettevõtete ja teadusasutustega.

77 mld

Pole
fikseeritud

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meede

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites. Meetme kaasabil saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktori- või magistrikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022. või kuni vahendite lõppemiseni.

1,238 mln

Tööjõukulud:

Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurot

Muud abikõlblikud kulud

VaH2020 projektide ettevalmistustoetus

Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja toetada kvaliteetseid raamprogrammi “Horisont 2020”, “Euroopa horisont” ja COSTi projektitaotlusi ning edendada koostööd Balti riikide teadlaste vahel.

Kompenseerib Horisont 2020 ja COSTi projektitaotluste koostamist. Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise.

 

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 5000 eurot
Individuaalprojektile: 3000 eurot
Balti boonus: 1000 eurot

Osalemise laiendamise meetmed

Mitmed erinevad toetusmeetmed, nende hulgas EXCELLENCE HUBS, mis on algatus piirkondliku innovatsiooni tipptaseme tugevdamiseks piiriülese koostöö kaudu ühise strateegia väljatöötamiseks. Projekti maht 3-5 milj €. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts 2022.

  

Euroopa Horisondi digi, tööstuse ja kosmose valdkonna toetused

Erinevad meetmed, vt täpsemalt SIIT

  
“Euroopa horisondi” põllumajanduse, toidu, ring- ja biomajanduse, keskkonna ja kliima teemavaldkonnas hetkel avatud taotlusvoorud

Erinevad meetmed, vt täpsemalt SIIT

Avatud on ca 80 teemat, mis katavad põllumajanduse, toidu, ring- ja biomajanduse, keskkonna ja kliima valdkondi.

Üheastmelise taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruar 2022.

  
I SAMMAS – tipptasemel teadus

Esimese samba meetmed edendavad uute teadmiste ja lahenduste loomist ja levitamist, teadlaste mobiilsust ning juurdepääsu maailmatasemel teadustaristutele.

  

II SAMMAS – Üleilmsed väljakutsed ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime

Ühiskondlikud väljakutsed on „Euroopa horisondi” teises sambas ühendatud kuueks teemavaldkonnaks (Clusters), mille temaatika ja pealkirjad meenutavad siiski varasemat „ühiskondlike väljakutsete” (Societal Challenges) jaotust. Uue, senisest koondatuma väljakutsete-samba eesmärk on toetada veelgi valdkonnaülesemat lähenemist suurtele väljakutsetele, sh teaduse ja ettevõtluse veelgi tihedamat koostööd.

  
III SAMMAS – Innovatiivne Euroopa

Euroopa horisondi” kolmas sammas keskendub Euroopa innovatsioonimaastiku toetamisele osalt varasemast tuttavate, osalt uute vahenditega. Kolmanda samba tähtsaim uuendus on Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis loodi juba eelmise raamprogrammi ajal, kuid mis peaks laiendatud kujul ning osalt uute meetmete abil tegema Euroopa Liidust loova ning teedrajava innovatsiooni turuliidri. Teiseks toetatakse kolmanda samba kaudu innovatsiooni ökosüsteeme (EIE) ehk võrgustikke, mis toetavad ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerumist. Kolmanda sambaga on liitunud ka eelmises raamprogrammis sammasteväline Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC-de) kaudu edendab kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

  
COST

COSTi idee on tuua kokku mingi valdkonna või temaatikaga tegelejad eri riikidest ning eriala- ja sektoriüleselt. Geograafilise ja erialase kaasavuse kõrval toetab COST igati ka ealist ja soolist kaasavust.

COSTi projektid fokuseeruvad teadusele ja innovatsioonile, mida osalejad teevad oma vahenditest.

COST toetab projekte korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu:
– koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused (nt suvekoolid);
– teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission);
– veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid.

  

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (alates 17.01.2022 EASi ja Kredexi ühendasutus)/Innovatsiooniagentuuri koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär(eur) 

Rakendusuuringute programm

Aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest.23 mln3 mln 
Tooetarenduse toetusToetuse andmise eesmärk on aidata ettevõtjal kasvatada uuest või oluliselt muudetud tootest või teenusest rahvusvahelist müügitulu.17 mln500 000 
Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Innovatsioonidiagnostika teenuse raames selgitatakse välja ettevõtja innovatsiooni hetkeolukord ja võime ning tehakse ettevõtjale ettepanekud teadlikkuse kasvatamiseks ja töötajate võimete arendamiseks. Lisaks koostatakse innovatsioonivõimekuse diagnostika (IVD) käigus ettevõttele tegevuskava innovatsioonivõimekuse tõstmiseks.

   

Tootearendustoetus Eurostars

Eurostars on eri riikide ettevõtete koostööle suunatud tootearenduse meede, mida haldab maailma suurim innovatsioonikoostöö võrgustik Eureka. Eesmärgiks on toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelisel koostööl põhinevat tootearendust uute konkurentsivõimeliste innovatsioonide arendamisel.

   
Suurinvestori toetusEesmärk on suunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. 1 mln eurot 
Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Eesmärk ettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine Eestis alustava ja laieneva tugiteenus- ning arenduskeskuse tegevuse kaudu.

3,5 mln200 000 

Arendusosak

Toetuse andmise eesmärk on VKE konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.6 mln35 000 
InnovatsiooniosakVKE toetamine, et koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele4 mln6 000 
Ettevõtte arenguprogrammToetada tootearendust ja selle planeerimist ettevõtetes.63 mln500 000 

Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Taotlemine mitmes voorus

Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. Valdkonnad: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.   

Kredex (alates 17.01.2022. aastast EASi ja Kredexi ühendasutus) toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär (eur)
Laenukäendus Laenude käendus 5 mln
TööstuslaenInvesteerimiseks võetud laenu omafinantseeringu katmiseks 2 mln
KapitalilaenOmafinantseeringu katmiseks 2 mln
Era- ja riskikapitalifondidEra- ja riskikapitali vahendamine  0,5-15 mln
StartupEstoniaAbi idufirmade rahastuse leidmisel
SmartCap Teadusmahukate Investeeringute FondKõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamine, mille toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil.10 mln 
Stardilaen

Laen uue äriplaani või ettevõtte rahastamiseks

 100 000
SuperangelSuperangel investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.  1,5 mln 
Karma VenturesInvesteerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.  3 mln
Tera VenturesInvesteerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. 1,5 mln
United AngelsInvesteerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. 1,5 mln

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär (eur)

Innovatsioonifondi väikeprojektide voor

Innovaatilised energiatõhusad lahendused (KIK teavitustegevused, EIB toetus)

100 mln

7,5 mln

Keskkonnalaen (veemajandustaristu arendamiseks)

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veemajandustaristu arendamise projektide omafinantseeringu tagamiseks või käibemaksu tasumiseks. 100% omafinantseeringust

 

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt – Euroopa Liidu Innovatsioonifond

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu.

Innovatsioonifond fookus:

  • Taastuvenergia tootmine ja kasutamine
  • Süsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine
  • Energiaintensiivne tööstus, sh süsiniku intensiivsete toodete asendamine
  • Energia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses
  

DIGITAL SME käivitas uue teenuse– rahastamisvõimaluste portaal –, et pakkuda VKE-dele lihtsat juurdepääsu eksklusiivsetele rahastamisvõimalustele.

Rahastamisvõimaluste portaal on saadaval aadressil https://www.digitalsme.eu/funding-opportunities/.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust Giulia Zampedriga (g.zampedri@digitalsme.eu).Kõik Tööandjate Keskliidu liikmed on oodatud kaasa mõtlema innovatsiooni valdkonna teemadel    Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
    ×